สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หนังสือกฎหมาย

หนังสือกฎหมาย
รวมหนังสือกฎหมาย เรียบเรียงโดย.. พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน
( หนังสือการสอบสวน / หนังสือการสืบสวน )


หลักกฎหมายฯ
สำหรับการสืบสวนคดีอาญา
หลักกฎหมายฯ
สำหรับการยึดทรัพย์คดียาเสพติด
(มาตรการและทางเลือกในการบังคับใช้)
 รวมกฎหมายยาเสพติด
พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
     
   
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 1
ขับเสพ
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 2
เสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 3
เสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฟื้นฟู หรือผลการฟื้นฟู ไม่เป็นที่น่าพอใจ)
     
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 4
เสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน)
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 5
ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 6
ครอบครองยาเสพติดพ่วงเสพยาเสพติด
(ไม่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟู)
     
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 7
ครอบครองยาเสพติดให้โทษ เพื่อจำหน่ายและฟอกเงิน
หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
เล่มที่ 8
ครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมทบ สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ
การสอบสวนทั่วไป
     
สมุดจดบันทึก
พร้อมสรุปย่อหลัก วิ.อาญา
แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 1
อาญา - คอมพิวเตอร์
แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 2
วิ.อาญา - วิ.แขวง - วิ.เด็ก - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม - ข้อบังคับประธานศาลฎีกา - คำสั่ง ตร.419/2556
     
 
แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 3
จราจร - ขนส่ง - รถยนต์
แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 4
ฟอกเงิน - มาตรการฯ - ยาเสพติด
แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 5
ค้ามนุษย์ - พิทักษ์เด็ก - แรงงาน - การจัดระเบียบสังคม
     
   
แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 6
ศุลกากร - สรรพสามิต - คุ้มครองผู้บริโภค
 การบริหาร การวางแผน
และเทคนิคการสืบสวน
 การบริหารและการวางแผน การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
กรณีศึกษา : องค์กรอาชญากรรมยาเสพติด นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา

          ความเสื่อมถอยของสังคมสังเกตได้จาก “อำนาจรัฐที่อ่อนแอลง” ความอ่อนแอของอำนาจรัฐเป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่เกิดจากเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจเกินขอบเขต ลุ่มหลง เหลิงอำนาจ ปราศจากการควบคุมถ่วงดุล และขาดการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย โดยปรากฏการณ์ที่พบจะแสดงออกมาในรูปแบบของพลเมืองที่ต่อต้าน ปฏิเสธและถามหามาตรฐานในการใช้อำนาจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย แต่เมื่อพิเคราะห์โดยลึกจะพบว่าความอ่อนแอดังกล่าวมิใช่เกิดจากตัวรัฐที่หมดอำนาจโดยตรง แต่กลับเกิดจากผู้ที่ใช้อำนาจแทนรัฐที่ถูกท้าทายความสามารถซึ่งหมายถึงเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และรัฐอนุญาตให้ใช้อำนาจในมิติต่างๆ แทนรัฐ ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีหน้าที่และได้รับอำนาจตามกฎหมายจากรัฐ ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและเป็นต้นแบบของพลเมืองในสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใสและพร้อมยอมรับการตรวจสอบ

          หนังสือที่เกี่ยวกับ “หนังสือการสอบสวน / หนังสือการสืบสวน” ทุกเล่มที่ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อส่งเสริมและช่วยตอบสนองในการพัฒนาตนเองของเจ้าพนักงานตำรวจทุกนายที่รักการอ่านและต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยหนังสือการสอบสวน / หนังสือการสืบสวนได้เรียบเรียงและรวบรวมตัวบทกฎหมายบางส่วนที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเจ้าพนักงานตำรวจทุกนายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตัวของผู้เรียบเรียงหนังสือการสอบสวน / หนังสือการสืบสวนมีฐานคติและแนวคิดว่า เพียงเฉพาะตัวบทกฎหมายที่มี หาใช่สิ่งที่แสดงออกถึงความยุติธรรมทางสังคมไม่ หากแต่การนำตัวบทกฎหมายไปใช้มากกว่า ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรม และความเสมอภาคทางโอกาสในสังคม จึงอยากให้ผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกท่านนำกฎหมายที่ได้เรียนรู้จากหนังสือการสอบสวน / หนังสือการสืบสวนไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมและคำนึงถึงความเสมอภาคในสังคมด้วย


03 มีนาคม 2564

ผู้ชม 13839 ครั้ง

Engine by shopup.com