สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 2

แหล่งรวมตัวบท เล่มที่ 2
วิ.อาญา - วิ.แขวง - วิ.เด็ก - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม - ข้อบังคับประธานศาลฎีกา - คำสั่ง ตร.419/2556

          ความเสื่อมถอยของสังคมสังเกตได้จาก “อำนาจรัฐที่อ่อนแอลง” ความอ่อนแอของอำนาจรัฐเป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่เกิดจากเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจเกินขอบเขต ลุ่มหลง เหลิงอำนาจ ปราศจากการควบคุมถ่วงดุล และขาดการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย โดยปรากฏการณ์ที่พบจะแสดงออกมาในรูปแบบของพลเมืองที่ต่อต้าน ปฏิเสธและถามหามาตรฐานในการใช้อำนาจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย แต่เมื่อพิเคราะห์โดยลึกจะพบว่าความอ่อนแอดังกล่าวมิใช่เกิดจากตัวรัฐที่หมดอำนาจโดยตรง แต่กลับเกิดจากผู้ที่ใช้อำนาจแทนรัฐที่ถูกท้าทายความสามารถซึ่งหมายถึงเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และรัฐอนุญาตให้ใช้อำนาจในมิติต่าง ๆ แทนรัฐ
ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีความจำเป็น ที่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีหน้าที่และได้รับอำนาจตามกฎหมายจากรัฐ ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและเป็นต้นแบบของพลเมืองในสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ มีประสิทธิภาพ เน้นความโปร่งใสและพร้อมยอมรับการตรวจสอบ

          หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 2564)” ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อส่งเสริมและช่วยตอบสนองในการพัฒนาตนเองของเจ้าพนักงานตำรวจทุกนายที่รักการอ่านและต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยได้เรียบเรียงและรวบรวมตัวบทกฎหมายบางส่วนที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเจ้าพนักงานตำรวจทุกนายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตัวของผู้เรียบเรียงมีฐานคติและแนวคิดว่า “เพียงเฉพาะตัวบทกฎหมายที่มี หาใช่สิ่งที่แสดงออกถึงความยุติธรรมทางสังคมไม่ หากแต่การนำตัวบทกฎหมายไปใช้มากกว่า ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรม และความเสมอภาคทางโอกาสในสังคม” จึงอยากให้ผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกท่านนำกฎหมายไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมและคำนึงถึงความเสมอภาคในสังคมด้วย11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 715 ครั้ง

Engine by shopup.com