สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

รวมกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รวมกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

      สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แต่การจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลจำต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด ในหลากหลายเรื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ปรับแก้ไขภายในประเทศ รวมไปถึงการสอดรับกับหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้มีการนำมาตรการทางกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้รวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยปรับปรุงจากฉบับเดิม และได้นำกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับฉบับใหม่เข้ามารวมไว้ในเล่มนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ป.ป.ส. หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะนำไปใช้ในการศึกษา การเผยแพร่ ตลอดทั้งใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป


อนึ่ง หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.
โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๘๗


11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 768 ครั้ง

Engine by shopup.com