สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายฯ สำหรับการสืบสวนคดีอาญา

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
 สำหรับการสืบสวนคดีอาญา          หลังจากที่ได้เรียบเรียงหนังสือ “หลักกฎหมายสำหรับการสืบสวนคดีอาญา” (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) และจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายเป็นของขวัญแก่นักสืบทั่วประเทศในช่วงปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยหนังสือที่จัดพิมพ์หมดลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องจัดพิมพ์ขึ้นเพิ่มเติมถึงสามครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งสือกว่า ๗,๐๐๐ เล่ม แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของนักสืบที่ต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อรับมือกับความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภูมิใจอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
          ผู้เรียบเรียงได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคทฤษฎีและฝึกสอนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติดและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด โดยบรรยายให้กับพนักงานสอบสวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนย้ายเข้ามาใหม่ในสายงานสอบสวน โดยเมื่อศึกษาอย่างลึกซึ่งแล้วพบว่าคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น สาระสำคัญของคดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐาน ซึ่งพยานหลักฐานเหล่านั้นได้มาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การค้น การจับ การตรวจยึด รวมถึงจากการจัดทำบันทึกเกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนี้เป็นหัวใจสำคัญของหลักการสืบสวนคดีอาญาเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นการบังคับโดยทางอ้อมให้ผู้เรียบเรียงต้องรีบกลับมาแกไขและปรับปรุงเนื้อหา หนังสือ “หลักกฎหมายสำหรับการสืบสวนคดีอาญา” อีกครั้ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการบรรยายร่วมกับหนังสือเล่มอื่นที่จัดทำขึ้น โดยภายหลังการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาแล้ว เบื้องต้นจึงได้จัดพิมพ์ขึ้น (ครั้งที่ ๕) เพื่อแจกจ่ายแก่พนักงานสอบสวันที่เข้ารับการอบรมและพิมพ์ขึ้นเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๖) เพื่อแจกจ่ายแก่เพื่อนข้าราชการตำรวจในทุกสายงานที่สนใจ โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคน

ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
          หนังสือ “หลักกฎหมายสำหรับการสืบสวนคดีอาญา” (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖4) ผู้เรียบเรียงได้ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์ขึ้นตามเจตนารมย์เดิม คือ เพื่อตอบแทนการทุ่มเทในการปฏิบัติงานของเพื่อนข้าราชการตำรวจ โดยตั้งใจจะแจกจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจและนักสืบทั่วประเทศ ตลอดจนใช้ประกอบการบรรยาย ทบทวน เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจที่สนใจโดยทั่วไป

          ในปีที่ผ่านมา ผู้เรียบเรียงได้จัดทำช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมหลายช่องทาง ซึ่งเพื่อนข้าราชการตำรวจที่สนใจสามารถติดตามได้ตามความสะดวก อาทิเช่น Line@ : @npteam หรือ Youtube : npteampolice หรือ Facebook : npteampolice โดยหวังว่าสิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงได้กระทำลงไปจะเป็นการตอบแทนเพื่อนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานได้ส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อย


25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1942 ครั้ง

Engine by shopup.com